kontakt@best-media.pl801-033-09425 675-21-27600-501-174

Prawo do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy


Niniejsza treść dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni (dla zamówienien do 24.12.2014 roku) /14 dni (dla zamówienien od 25.12.2014 roku) od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Best-Media Paweł Oleszczuk, ul. 1-go Maja 5, 07-130 Łochów telefon: 600-501-174 adres email: reklamacje@best-media.pl lub produkt na adres Best-Media Paweł Oleszczuk, ul. Piłsudskiego 13, 07-130 Kamionna tel 600-501-174 
  2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Best-Media Paweł Oleszczuk, ul. Piłsudskiego 13, 07-130 Kamionna telefon: 600-501-174
  4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
  5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się poniżej oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przpadku:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Uwaga!

Prosimy o nie wysyłanie zwrotów za pośrednictwem Poczty Polskiej, tylko poprzez jedną z firm kurierskich, ponieważ Poczta nie zawsze dostarcza przesyłki do Naszego lokalu.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

…......................., ….......................

Miejscowość                               Data

………………………………………

mię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………

………………………………………

….....................................

Adres konsumenta(-ów)

 

BEST-MEDIA Paweł Oleszczuk

ul. 1-go Maja 5

07-130 ŁOCHÓW

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..………..................................................................……………............

numer zamówienia ...…..................... data zawarcia umowy ...…..................... data odbioru ...…..................... .

 

 

 


……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 


 

(*) Niepotrzebne skreślić